VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A ŘÁD CENTRA

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) stanovují podmínky, na základě, kterých společnost KODOKAI OPAVA s.r.o., IČ: 088 62 184, se sídlem OPAVA, Mařádkova 17, 746 01, webové stránky: www.kodokai-opava.cz, (dále jen „KODOKAI“), poskytuje druhé smluvní straně (dále jen „Klient“) služby v oblasti cvičení jógy, ju-jutsu, sebeobrany, vzdělávacích akcí, víkendových akcí, a s tím souvisejících činností (dále jen „Služba“). Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti obou stran, na základě smlouvy (dále jen „Smlouva“) mezi Klientem a KODOKAI.

1.2 „Smlouva“ je mezi Klientem a KODOKAI uzavřena v momentě registrace v rezervačním systému KODOKAI. Tato smlouva se řídí těmito Podmínkami a Provozním řádem KODOKAI.

1.3 „Provozní řád“ je souhrn pravidel chování v rámci prostor KODOKAI, k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků studia. K dispozici je na www.kodokai-opava.cz (ZDE).

1.4 „Registrace“ je úkon, při kterém si Klient zarezervuje vybranou Službu v rezervačním systému KODOKAI.

1.5 „Rezervačním systémem“ se rozumí Kalendář akcí na webových stránkách (dále jen web studia

1.6 „Můj účet“ je individuální účet Klienta evidovaný v Rezervačním systému KODOKAI na základě provedené jednorázové Vstupní registrace.

1.7 „Vstupní registrace“ je úkonem, kterým se Klient jednorázově přihlásí do rezervačního systému na KODOKAI. Během Vstupní registrace jsou zaznamenávány následující informace: jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa a adresa pobytu uživatele. Vstupní registrací Klient souhlasí s poskytnutím těchto osobních údajů ve smyslu ochrany GDPR.

1.8„Ceníkem“ se rozumí přehled cen dostupný na webu studia (ZDE) či na recepci SPIRITCENTRA.

1.9 Klient svou Vstupní registrací nebo Registrací souhlasí s Obchodními podmínkami i Provozním řádem KODOKAI.

II. SLUŽBY

2.1 „Službou“ se myslí obecné pojmenování otevřená lekce jógy, online lekce jógy, kurz jógy, workshop, seminář, přednáška, víkendový kurz, tuzemský víkend, vystavení Dárkového poukazu či provozního voucheru, a další vzdělávací akce. Přičemž služba může probíhat v prostorách KODOKAI, mimo něj či online přenosem.

2.2 „Otevřená lekce jógy“ je lekce vedená interním lektorem v prostoru studia, v souladu s rozvrhem zveřejněným na webu studia. Lekce je zaměřena na širokou veřejnost a je určena pouze pro osoby starší 18 let! Při výběru lekce musí klient zohlednit svůj fyzický a zdravotní stav a přihlédnout ke stupni obtížnosti lekce.

2.3 „Online lekce jógy“ je lekce vedená prostřednictvím živého přenosu interním lektorem, v souladu s rozvrhem zveřejněným na webu studia nebo. Lekce je zaměřena na širokou veřejnost a je určena pouze pro osoby starší 18 let! Při výběru lekce musí klient zohlednit svůj fyzický a zdravotní stav, a přihlédnout ke stupni obtížnosti lekce.

2.4 „Kurz jógy” je ucelený soubor několika tematických lekcí vedený interním lektorem, po delší časový úsek, zpravidla 1 hodina výuky týdně po dobu 3 měsíců. Kurzy jógy jsou v průběhu roku pravidelně vypisovány k registraci na webu studia. Lekce jsou tematicky zaměřeny, určeny pro úzký okruh klientů a jsou určeny pouze pro osoby starší 18 let! Výjimku činí Kurzy dětské jógy. Při výběru kurzu musí klient zohlednit svůj fyzický a zdravotní stav, a přihlédnout ke stupni obtížnosti kurzu.

2.5 „Workshop“ je praktická dílna vedená interním či externím lektorem v krátkém časovém rozsahu, zpravidla 2–3 hodiny výuky. Většina workshopů je určena pro osoby starší 18 let!

2.6 „Seminář“ je speciální vzdělávací akce vedená interním či externím lektorem v delším časovém rozsahu, zpravidla 4–6 hodin výuky. Většina workshopů je určena pro osoby starší 18 let!

2.7 „Přednáška“ je teoretická vzdělávací akce vedená interním či externím lektorem v krátkém časovém rozsahu, zpravidla 2–3 hodiny výuky. Většina workshopů je určena pro osoby starší 18 let!

2.8 „Víkendový kurz“ je speciální vzdělávací akce vedená interním či externím lektorem v delším časovém rozsahu, zpravidla 2 dny. Většina víkendových kurzů je určena pro osoby starší 18 let!

2.9 „Tuzemský víkend“ je speciální vzdělávací akce vedená interním či externím lektorem v delším časovém rozsahu, zpravidla 3–4 dny, v i mimo prostory KODOKAI, přičemž Klientovi je ze strany studia zajištěno pro takový víkend vhodné ubytování. Většina tuzemských víkendů je určena pro osoby starší 18 let!

2.10 „Dárkový poukaz“ lze vystavit v hodnotě 1.000 Kč, 5.000 Kč nebo 10.000 Kč. Jiné hodnoty pouze ve výjimečných případech po dohodě s vedením studia. Splatnost dárkového poukazu je 3 měsíce. Dárkový poukaz je přenositelný na jinou osobu. Dárkový poukaz je třeba předložit při jeho uplatnění jako úhradu za vybrané služby. Za ztrátu Dárkového poukazu nese zodpovědnost Klient. KODOKAI se této zodpovědnosti zříká.

2.11 „Provozní voucher“ slouží k převedení Klientem již uhrazené částky za rezervovanou službu. Je vystavován ve výjimečných případech, které stanovuje KODOKAI a řídí se stejnými pravidly jako Dárkový poukaz.

III. VSTUPNÍ REGISTRACE, REGISTRACE A UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Provedením Vstupní registrace nebo Registrace Klient stvrzuje, že si přečetl tyto Podmínky a Provozní řád, porozuměl jejich obsahu, nemá k nim námitky a vyslovuje s nimi souhlas.

3.2 Vstupní Registraci je možné provést pouze elektronicky na webu KODOKAI. Registraci na jakoukoli službu studia je možné provést pouze elektronicky na webu studia v sekci Kalendář či Semináře nebo v Kalendáři akcí KODOKAI. Provedením Vstupní registrace nebo Registrace dochází k uzavření Smlouvy mezi KODOKAI a Klientem v elektronické formě.

3.3 Vstupní registrace či Registrace Klienta je bezplatná a probíhá prostřednictvím registračního formuláře a kliknutím na tlačítko „Přihlásit“. Při tomto úkonu musí Klient potvrdit souhlas s těmito Podmínkami a současně tím stvrzuje i Provozní řád.

3.4 Vstupem do prostor KODOKAI Klient stvrzuje, že si přečetl Podmínky a Provozní řád, porozuměl jejich obsahu, nemá k nim námitky a vyslovuje s nimi souhlas. Tím dochází k uzavření Smlouvy v mluvené formě.

IV. PLATBY, STORNO PODMÍNKY A CENÍK

5.1 Ceník je dostupný na webu studia či na recepci KODOKAI . KODOKAI si vyhrazuje právo měnit a aktualizovat Ceník dle vlastního uvážení.

5.2 Otevřené lekce, rezervované přes Registrační systém, se Klient zavazuje uhradit, ve výši ceny uvedené v popisu u jednotlivých lekcí. Platba musí být uhrazena nejpozději do začátku lekce platbou na místě. Lekci lze hradit hotovostně na recepci CENTRA, nebo prostřednictvím Dárkového či Provozního poukazu.

5.3 Na otevřenou lekci má Klient možnost se registrovat dostatečně předem, avšak je povinen včas se odhlásit, aby bylo možno jeho registraci zrušit a přidat náhradníka. O odhlášení z lekce je třeba informovat recepci CENTRA, výhradně prostřednictvím sms nebo osobním telefonickým hovorem na recepci.

5.4 Online lekce, rezervované přes Registrační systém, se Klient zavazuje uhradit, ve výši ceny uvedené v popisu u jednotlivých lekcí. Platba musí být uhrazena nejpozději 15 min do začátku lekce. Lekci lze hradit výhradně prostřednictvím systému na webu KODOKAI.

5.5 Storno online lekcí není možné. Klientovi však je proběhlá lekce zpětně zpřístupněna v přehledu, nejvýše však 24 hodin po jejím skončení.

5.6 Kurzy, rezervované přes Registrační systém, se Klient zavazuje uhradit, ve výši ceny uvedené v popisu jednotlivých Kurzů. Platba musí být uhrazena nejpozději do 7 dnů od registrace. Kurz lze hradit i hotovostně na recepci KODOKAI nebo převodem na účet uvedený v potvrzovacím emailu, který Klient obdržel po registraci. V opačném případě je registrace Kurzu automaticky smazána.

5.7 Storno kurzů není možné. Klient však může nabídnout své místo druhé osobě, popř. může po dohodě s vedením studia přestoupit do jiného kurzu, je-li zde volné místo k registraci.

5.8 Služby jako Workshopy, Semináře, Přednášky a podobné vzdělávací akce, rezervované přes Registrační systém, se Klient zavazuje uhradit, ve výši ceny uvedené v popisu jednotlivých Služeb. Platba musí být uhrazena nejpozději do 7 dnů od registrace. Službu lze hradit hotovostně na recepci SPIRITCENTRA nebo převodem na účet uvedený v potvrzovacím emailu, který Klient obdržel po registraci. V opačném případě je registrace Služby automaticky smazána.

5.9 Storno Služeb se řídí storno podmínkami níže. Své místo lze také převést na jinou osobou. Pro výpočet storno poplatků je rozhodující čas zrušení registrace a počet dní před zahájení rezervované a uhrazené služby, a to takto:

Více než 20 dní                                              90% ceny vráceno

Méně než 20 dní a více než 10 dní                50 % ceny vráceno

Méně než 10 dní                                            0% ceny vráceno

5.10 Víkendové kurzy rezervované přes Registrační systém, se Klient zavazuje uhradit, ve výši ceny uvedené v popisu jednotlivých Služeb, dle stanovených termínů, způsobu platby a pokynů uvedených v potvrzovacím emailu, který Klienty obdržel při registraci. V opačném případě je registrace Víkendového kurzu automaticky smazána. Storno podmínky se řídí dle pokynů v obdrženém potvrzovacím emailu. KODOKAI jako organizátor akce si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit dle nastavené spolupráce s lektorem víkendové akce.

5.11 Tuzemské víkendy rezervované přes Registrační systém, se Klient zavazuje uhradit, ve výši ceny uvedené v popisu jednotlivých Služeb, dle stanovených termínů, způsobu platby a pokynů uvedených v potvrzovacím emailu, který Klienty obdržel při registraci. V opačném případě je registrace Tuzemského víkendu automaticky smazána. Tuzemské víkendy probíhají ve spolupráci s vybraným ubytovatelem, který je Klientovi doporučen.

5.12 Storno Tuzemských víkendů za ubytování se řídí výhradně dle Storno podmínek subjektu poskytujícího ubytování. Storno podmínky za lektorské služby se řídí storno podmínkami níže. Své místo lze také převést na jinou osobou. Pro výpočet storno poplatků je rozhodující čas zrušení registrace a počet dní před zahájení rezervované a uhrazené služby, a to takto:

Více než 30 dní                                              90% ceny vráceno

Méně než 30 dní a více než 15 dní                50 % ceny vráceno

Méně než 15 dní                                            0% ceny vráceno                                         

V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1 Povinnosti KODOKAI, související se Službami, se řídí výhradně těmito Podmínkami.

6.2 Prostory a recepce KODOKAI se nacházejí na adrese Mařádkova 17, Opava, 746 01. Prostory jsou otevřeny dle aktuálně platného rozvrhu, který je umístěn na webových stránkách.

6.3 Klient je povinen dodržovat Obchodní podmínky, Storno podmínky a Provozní řád SPIRITCENTRA. 

6.4 Klient je povinen své osobní údaje v Registračním či Rezervačním systému uvádět správně a pravdivě.

6.5 Klient se zavazuje, že při návštěvě prostor KODOKAI se bude řídit Provozním řádem, platnými právními předpisy na území České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami, a nebude, jakkoli poškozovat dobré jméno KODOKAI.

VI. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

7.1 Smluvní vztah mezi Klientem a KODOKAI v souladu s těmito Podmínkami trvá po dobu platnosti Registrace Klienta.

7.2 Klient může kdykoli, bez udání důvodu, své členství a Registraci zrušit a vypovědět tak Smlouvu. Zbylá výše Kreditu je třeba vyčerpat, v opačném případě propadá KODOKAI.

7.3 KODOKAI může zrušit členství a registraci a ukončit tak Smlouvu s Klientem, pokud Klient jedná v rozporu s  právním řádem České republiky nebo dobrými mravy; pokud Klient opakovaně porušuje podmínky Smlouvy, tj. tyto Podmínky či Provozní řád; použil-li Klient v Registraci záměrně neplatné či nepravdivé údaje. V takovém případě nebude Klientovi jakkoli nahrazen zůstatek Kreditu.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 KODOKAI  zpracovává osobní údaje za účelem uzavření a naplňování práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy s Klientem. Zpracování osobních údajů je v souladu s právními předpisy na úseku ochrany osobních údajů, a v souladu se souhlasem o ochraně osobních údajů ze strany Klienta.

8.2 KODOKAI se zavazuje dodržovat mlčenlivost o osobních údajích Klienta a poskytovat jim dostatečnou ochranu tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

8.3 KODOKAI zpracovává osobní údaje v přesně takové podobě, v jaké je získá od Klienta při registraci, v souladu se stanoveným účelem, pro jaký jsou zpracovávány a v rozsahu nezbytném pro naplnění takového účelu. Uchovává je pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování.

8.4 Klient je oprávněn, vedle jeho práv vyplývajících z právních předpisů, požádat poskytovatele služeb o poskytnutí informace o rozsahu zpracování osobních údajů ve vztahu k plnění Smlouvy.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Veškerá ujednání mezi KODOKAI a Klientem jsou vázána právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2 KODOKAI je oprávněno tyto Podmínky či Ceník kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Změněné nebo doplněné Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webu studia či skrze e-mail Klientovi. 

9.3 Podněty a stížnosti Klientů na kvalitu služeb nebo zařízení je možné zasílat na e-mail: info@kodokai-opava.cz

9.4 Tyto Smluvní podmínky jsou platné a účinné ode dne 20.4. 2020.

Všeobecné obchodní podmínky KODOKAI OPAVA s.r.o.

Ke dni 20. dubna 2020

ŘÁD CENTRA KODOKAI OPAVA

Provozovatelem centra Kodokai Opava je společnost KODOKAI OPAVA s.r.o.

Všichni účastníci programů, akcí a cvičebních lekcí se vstupem do prostor centra, nebo svou účastí na centrem organizovaném pobytu, stávají členy Kodokai Opava a jsou povinni se po dobu pobývání v centru (pobytu) řídit pokyny uvedenými v tomto řádu. Ten byl vytvořen k zajištění harmonického a bezpečného chodu centra.

Při vstupu do centra je nutné odložit obuv v prostorách k tomu vymezených. Po celém centru se tedy pohybujeme bez obuvi.

Během pobytu v centru je nutné nehlučet a chovat se ohleduplně, tak aby nedocházelo k rušení ostatních členů, programů, samotného chodu a atmosféry centra.

Během programu je nutné se řídit základními hygienickými pravidly.
Členové vstupují vždy jen do otevřených prostorů, kde už se nachází lektor, nebo obsluha dané sekce.
Není možné vstupovat do cvičebních ani k nim přináležejících prostor (šatny, čajovna), kde právě probíhá program. Dveře do prostoru otevírá a zavírá vždy lektor.
Během programu se účastník bezvýhradně řídí pokyny lektora.

Do prostor určených k programu je zakázáno nosit telefon a jakoukoli jinou elektroniku, nápoje, tašky, jiné oděvy a svršky, než které dotyčný využívá ke cvičení. Všechny věci, jež nejsou třeba k probíhajícímu programu, odloží účastníci v šatně.
Do prostor určených ke cvičení je možno vstupovat pouze v cvičebním úboru, nikoli v civilu.

Je zakázáno dotýkat se a manipulovat s elektrickými spotřebiči, termostaty a regulátory topení. To zajišťuje výhradně osoba k tomu určená.

Každý je povinen před započetím programu uvědomit lektora o případných zdravotních potížích, či zdravotním omezení.

Do prostor centra je povolen vstup pouze s vypnutým, nebo zcela ztišeným telefonem. Telefonovat lze pouze na schodišti, nebo v přezouvárně, tak aby hovor nerušil ostatní návštěvníky centra.

Do centra je zakázáno donášet a konzumovat jakékoli nápoje a potraviny. Občerstvení a pitný režim je zajištěn v prostorách k tomu určených (čajovna ve studiu, nebo bistro).

Poplatek za program, studium, či výuku je nutné mít uhrazen a účastník se při vstupu na recepci prokáže příslušnou kartou (permanentka, členská karta).
Uhrazené poplatky a členství jsou nevratné. Vyjímku tvoří pobyty, pokud jsou u nich dány pravidla a podmínky storna. V případě nevyčerpaných plateb ze zdravotních, či jiných závažných důvodů, je možno se dohodnout na alternativě náhradního čerpání.

Mimo dobu programu je možno v centru trávit čas a relaxovat v bistru Hikari.

Vznik a zánik členství. Členství v centru vzniká samotným vstupem do prostor centra, současně s úhradou za zvolený druh činnosti. Členství trvá po dobu platnosti dané úhrady a s jejím vypršením automaticky zaniká. U pobytů vzniká členství přihlášením a úhradou   (i zálohy) za daný pobyt.

V Opavě dne: 3.3. 2020                                                                                      Pavla Rožumberská